12بهمن 1396 نویسنده : پروفسور جان لنگ

 

نام کتاب: تاریخ تئوری معماری/ گونه شناسی، رویه ها و طرح ها

نویسنده: پروفسور جان لنگ

ترجمه : دکتر سید حسین بحرینی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران

چاپ پنجم: 1393